ĐĂNG KÝ  KHÔNG THÀNH CÔNG 

REGISTRATION FAILED

 

 

Bạn dường như đang sử dụng email đã từng đăng ký giải, vui lòng liên hệ admin để tìm hiểu thông tin đơn hàng trước đó.

Xin cảm ơn.

 

You seem to be using the email that you used to register for the prize. Please contact admin to find out previous order information.

Thank you.